Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Menu


Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo

Uchwała Nr XLIX/386/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo.

Na podstawie art. 4 i art. 6 ust 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996. Nr 132, poz. 622, z 1997, Nr.121, poz.770, Dz.U.Nr. 60, poz. 369, z 2000, Nr.22, poz.272, z 2001, Nr.100, poz.1085, Nr.154, poz.1800, z 2002. Nr 113, poz.984,z 2003, Nr 7, poz.78, z 2004., Nr 96, poz.959, Nr.173, poz.1808, z 2005. Nr 85, poz.729, Nr.175, poz.1458) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwała ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w Gminie Dopiewo.

2. Postanowienia uchwały są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).

§ 2

Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1. właścicielach nieruchomości-należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, dzierżawców, osoby i jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, podmioty lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 1994r. Nr 85, poz. 388) inne podmioty władające nieruchomościami

2. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

3. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady komunalne,

4. bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów

5. zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania

6. zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

7. firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług odbierania, transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych

8. odpadach niebezpiecznych-należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.

9. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych

10. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza

11. chodniku – należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

12. zwartej zabudowie – należy przez to rozumieć działki gruntu o powierzchni do 800 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym

§ 3

Uchwała obowiązuje w szczególności :

1. właścicieli nieruchomości

2. kierowników budów

3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej

4. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

§ 4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodnika.

§ 5

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 16 ust. 2 i 3.

3. Zakazuje się zgarniania, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Obowiązki określone w ust. 1 - 3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

3. W przypadku zabrudzenia powierzchni jezdni powstałego podczas transportu materiałów sypkich bądź też obornika przewożący w/w materiały powinien niezwłocznie oczyścić nawierzchnię jezdni.

§ 7

Mycie oraz doraźne i regularne naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi :

1. jest zabronione poza nieruchomościami w szczególności na ulicach, chodnikach w parkach i lasach,

2. powinno odbywać się w sposób umożliwiający usunięcie odpadów i ścieków do miejsc do tego wyznaczonych zgodnie z niniejszą uchwałą,

3. zabronione jest odprowadzanie ścieków powstających przy myciu oraz w trakcie napraw i regulacji samochodów bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych oraz gleby.

§ 8

W celu utrzymania czystości na terenie nieruchomości właściciel zobowiązany jest do :

1. systematycznego wykaszania traw, chwastów, pielęgnacji drzew i krzewów na nieruchomościach,

2. zabrania się wypalania traw i trzcinowisk, spalania tworzyw sztucznych, gumy,

3. utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości, ogrodzenia zabudowań domowych oraz innych zabudowań.

Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 9

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób selektywny, wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628).

§ 10

1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w obrębie nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 11

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do zawarcia pisemnej umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z tym, że właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zawarcia umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych dokumentując ich opróżnianie poprzez okazanie dowodu dokonania usługi wywozu nieczystości płynnych przez firmę wywozową .

§ 12

1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. Podczas odbierania odpadów z terenu nieruchomości uprawiony podmiot zostawia “dowód wywozu nieczystości”. Należy go zachować przez okres co najmniej jednego roku i przedstawić w przypadku kontroli.

4. Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz wylewania tych nieczystości poza stacjami zlewnymi.

§ 13

1. Wykonywanie przez właścicieli obowiązków wynikających z zapisów niniejszego regulaminu podlega kontroli, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje tych obowiązków Wójt Gminy Dopiewo wyda decyzję administracyjną nakazującą ich wykonanie.

2. Osoby, które samowolnie będą usuwać odpady w miejsca do tego nie przeznaczone zostaną obciążone kosztami likwidacji nielegalnych składowisk oraz zostanie skierowany wobec tych osób wniosek o ukaranie.

Rozdział 4

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów

§ 14

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenie odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia ich do istniejącej kanalizacji sanitarnej nie dotyczy to sytuacji, kiedy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków. Na terenach nie skanalizowanych właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzać je do przydomowej oczyszczalni ścieków.

§15

1. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą mieć pojemność od 110 litrów do 1100 litrów

3. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

5. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) nie należy montować koszy w miejscach utrudniających swobodne poruszanie się,
2) pojemność koszy montowanych na stałe nie powinna przekraczać 50 litrów

§ 16

Minimalna pojemność pojemników wynika z przyjętych poniżej założeń ;

1. dla budynków mieszkalnych 15 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każda nieruchomość

2. dla szkół, przedszkoli 3 l na każdego ucznia, pracownika, dziecko

3. dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal

4. dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne

5. dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, biurowych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników

6. dla hoteli, pensjonatów, zakładów opieki zdrowotnej 20 l na każde łóżko

7. dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem

§17

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości .

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

4. Obowiązki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach autobusowych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 18

Odpady komunalne niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości lub w specjalnie do tego dostosowanych kontenerach, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca. Odpady zawierające azbest wymagają specjalnego postępowania określonego w przepisach odrębnych

§ 19

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w szczególności szkła białego i kolorowego, opakowań plastikowych, makulatury

2. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów ulęgających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w sposób nie stwarzający uciążliwości dla terenów sąsiednich

3. Gmina będzie podejmować działania w celu organizacji systemu zbiorki odpadów segregowanych, niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 20

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku około 611 Mg

1) do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji
2) do 31 grudnia 2013 roku nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji
3) do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji

Rozdział 6

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 21

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. Właściciele są zobowiązani do poddawania zwierząt okresowym szczepieniom.

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§ 22

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy

1 Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

§ 23

1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 24

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych

3. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazywać odpowiednim podmiotom zajmującym utylizacją zwłok zwierzęcych

Rozdział 8

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości :

a) o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej czterech mieszkań lub zespół takich budynków) z wyjątkiem nieruchomości gdzie znajdują obiekty gospodarskie przeznaczone do tego celu nie kolidujące z przepisami prawa budowlanego
b) nieruchomościach na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej

2. Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabrania się utrzymywania bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz oraz prowadzenia ferm drobiu i zwierząt futerkowych, dopuszcza się utrzymywanie na takich terenach drobiu, w liczbie do 20 szt. oraz królików w liczbie do 20 szt.

3. 3.Przepisy § 25 pkt. 2 nie dotyczą nieruchomości które stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów odrębnych

Rozdział 9

Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 26

W przypadku zaistnienia konieczności deratyzacji na określonym obszarze - Wójt Gminy wyznaczy obszar i termin jej przeprowadzenia, podając to do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Wójt Gminy Dopiewo wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty upoważnione do kontroli stanu zbiorników na nieczystości płynne oraz podejmie działania mające na celu likwidację nieszczelnych szamb i nielegalnego odprowadzania ścieków do ziemi, wód otwartych lub kanalizacji deszczowej.

2. Właściciele nieruchomości na żądanie upoważnionej przez Wójta Gminy Dopiewo zobowiązani są do okazania dowodów dokonywania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przez uprawniony podmiot.

§ 28

Naruszenie przepisów Uchwały podlega karom przewidzianym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 29

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. § 30 Traci moc Uchwała Nr L/445/02 z dnia 25 marca 2002r.w sprawie szczegółowych zasad czystości i porządku w Gminie Dopiewo § 31 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIENIE

Przepis art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póżn. zm.) nakłada na gminę obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo. Zmiany w obowiązujących przepisach w powyższym zakresie |w szczególności wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) zobowiązują gminę do podjęcia niniejszej uchwały. Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który pismem z dnia 17 stycznia 2006 r. Nr HK-2-050/9-5/06. zaopiniował ją pozytywnie.

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi