Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Menu


Regulamin Składowiska Odpadów

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY
I ZASAD KORZYSTANIA
ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
W DOPIEWIE
EKSPLOATOWANEGO PRZEZ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
62-070 DOPIEWO ul. WYZWOLENIA 15

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Wszyscy dostawcy odpadów zobowiązani są do przestrzegania przepisów określonych w:

  • Ustawie o odpadach ( z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
  • Prawie ochrony środowiska ( z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. (z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. nr 132 poz. 662 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzeniach wynikających lub powiązanych w/wym. Ustawami.
  • Regulaminach utrzymania czystości i porządku, obowiązujących na terenie Gmin Dopiewo i Komorniki.
  • Postanowieniach niniejszego Regulaminu.

2. Na składowisko przyjmowane są odpady pochodzące wyłącznie z terenu Gmin Dopiewo i Komorniki.
3. Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko od firmy transportującej odpady, jest posiadanie przez nią zezwolenia na świadczenie usług odbioru odpadów, wydanego przez Wójta Gminy Dopiewo lub przez Wójta Gminy Komorniki, w przypadku transportu odpadów przez Starostę Powiatu Poznańskiego
4. Warunkiem przyjęcia odpadów na składowisko jest to, że odpad zaliczany jest do grupy odpadów dopuszczonych do jego przyjęcia na składowisko (pozwolenie do wglądu w siedzibie ZUK Dopiewo ul. Wyzwolenia 15, tel. 061-814-82-31)
5. Składowisko jest czynne w dni robocze od godziny 7.00 do 19.00, natomiast w soboty od godziny 7.00 do 15.00 – dostarczanie i przyjmowanie odpadów w innych godzinach jest niedozwolone. 6. Przyjęcia odpadów na Składowisko dokonuje upoważniony pracownik obsługi Składowiska.
7. Przyjęcia odpadów można dokonać po sprawdzeniu rodzaju odpadów i ich składu.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Dostarczający odpady jest zobowiązany do udzielenia informacji o źródle pochodzenia odpadów, ich składzie, a także do dostarczenia karty charakterystyki odpadu.
2. Kierujący pojazdami dostarczającymi odpady na Składowisko są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu jak i poleceniom obsługi Składowiska.
3. Opłata za przyjęcie odpadów ustalana (poświadczonego wydrukiem komputerowym) i aktualnie obowiązującej ceny za przyjęcie odpadów na składowisko. (w przypadku awarii systemu, dowodem dostarczenia odpadów jest ręczny zapis potwierdzony przez dostawcę odpadów i pracownika składowiska)
4. Przywiezione odpady należy wyładować w miejscu wyznaczonym przez obsługę Składowiska.
5. Przebywanie na terenie Składowiska osób postronnych jest zabronione.
6. Pojazdy dowożące odpady na Składowisko mogą przebywać na jego terenie tylko przez czas niezbędny na dokonanie rozładunku.
7. Zarządzający Składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi w obrocie odpadami oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
8. Dostarczający odpady jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia ze Składowiska dostarczonych odpadów w przypadku stwierdzenia przez obsługę Składowiska, że dostarczone odpady zawierają odpady niebezpieczne, niedopuszczone do składowania lub o składzie innym niż zadeklarowano w karcie charakterystyki odpadu przekazanej przez jego dostawcę.
9. Na terenie Składowiska całkowicie zakazane jest palenie papierosów, używanie otwartego ognia – w przypadku stwierdzenia zapłonu wszystkie osoby przebywające na terenie Składowiska są zobowiązane do stosowania się do poleceń obsługi Składowiska i przepisów ochrony przeciwpożarowej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji o Składowisku udziela Prezes ZUK Dopiewo, Kierownik Składowiska lub upoważniony pracownik Składowiska.
2. W przypadku niezastosowania się przez dostawcę odpadów do postanowień niniejszego Regulaminu, obsługa Składowiska ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

PREZES

                                                                                                                                                                  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
                                                                                                                                                                  w DOPIEWIE

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi