skip to Main Content

Dostawa energii elektrycznej dla ZUK Dopiewo w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ.docx
 3. SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty
 7. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – kalkulator
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ espd-request
 9. Załącznik nr 4 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór zobowiązania do oddania zasobów

Dokumentacja do pobrania tutaj.

Back To Top Skip to content