skip to Main Content

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie (dalej Spółka) niniejszym ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Dopiewo, w okresie 3 lat – od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2024 r.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny  – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.

– Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania taryf na okres kolejnych 3 lat.

– Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące ma terenie gminy Dopiewo w okresie 3 lat – od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2024 r.

Back To Top Skip to content