Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
WAŻNE: Wysyłając podane dane Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego wniosku. Przed wysyłką formularza warto zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZUK Dopiewo Sp. z o.o.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dopiewo

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOPIEWO

Na podstawie art. 19 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j. z dnia 2018.06.14 ze zm.) Rada Gminy Dopiewo w dniu 17 grudnia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr III/29/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała, o której mowa powyżej reguluje zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALYCH sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie:

  • minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
  • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
  • warunki przyłączenia do sieci,
  • warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
  • sposób postępowania w przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
  • standardy obsługi odbiorców usług w szczególności sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji;
  • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Pełna treść:

Uchwały Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku nr III/29/18
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dopiewo 

 

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi