skip to Main Content

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOPIEWO

Na podstawie art. 19 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. 2020 poz.2028 z dnia 08.10.2020 ze. zm. ) Rada Gminy Dopiewo w dniu
28 lutego 2022 roku podjęła Uchwałę Nr  XLI/512/22 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Dopiewo.

Uchwała, o której mowa powyżej reguluje zasady świadczenia usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALYCH sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie:

 • minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo
  wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
  ścieków,
 • warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
 • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
 • warunki przyłączenia do sieci,
 • warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
 • sposób postępowania w przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
 • standardy obsługi odbiorców usług w szczególności sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji;
 • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Uchwała Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.03.2022 XLII/544/22
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dopiewo
Back To Top Skip to content