skip to Main Content

OCZYSZCZALNIA DĄBRÓWKA

Oczyszczalnia Dąbrówka – przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Palędzie, Skórzewo, Zakrzewo oraz z cześci Dopiewca. Przepustowość oczyszczalni wynosi rocznie 766.500,00 m3.

Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkalnego oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnych przez Gminę Dopiewo w miejscowościach Palędzie i Dąbrowa, Gmina Dopiewo podjęła decyzję o rozbudowie oczyszczalni Dąbrówka. Rozbudowa zwiększyła przepustowoś oczyszczalni o 800 m3 na dobę. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, jako administrator oczyszczalni bardzo czynnie uczestniczył w pracach projektowych dotyczących rozbudowy tejże oczyszczalni. Zaangażowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w znacznym stopniu pomogło Gminie Dopiewo uzyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 4.982.368,18 zł

W dniu 12 marca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana z Gminą Dopiewo umowa o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 • Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”,
 • Schematu 2 „Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10. 935. 604,72 zł, a wartość dofinansowania ze środków WRPO wynosi: 4.982.368,18 zł jest to przeszło 45 % wartości inwestycji.

OCZYSZCZALNIA DOPIEWO

Oczyszczalnia ścieków w Dopiewie oczyszcza ścieki komunalne, które doprowadzane są systemem kanalizacyjnym z miejscowości Dopiewo, Konarzewo, częściowo Dopiewiec oraz DPS Lisówki. Ponadto do oczyszczalni dowożone są ścieki taborem asenizacyjnym.

Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 1680 m3/d, a średnia dobowa 1400 m3/d.

Opis procesu technologicznego

Do oczyszczalni ścieki doprowadzane są rurociągami tłocznymi z kanalizacji sanitarnej oraz ze zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych i trafiają do komory rozprężno – przelewowej a następnie spływają grawitacyjnie do urządzeń mechanicznego oczyszczania ( dwóch sitopiaskowników) gdzie oddzielane są zanieczyszczenia mineralne (piasek) oraz zanieczyszczenia pływające (skratki). Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki poprzez przepompownie przetłaczane są na reaktor biologiczny gdzie następuje proces biologicznego oczyszczania metodą niskoobciążonego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu w naprzemiennych warunkach: beztlenowych, niedotlenionych i tlenowych.

Mieszanina ścieków oczyszczonych oraz osadu czynnego kierowana jest na dwa osadniki wtórne, w których następuje sedymentacja i rozdzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.

Ścieki oczyszczone odpływają do rowu melioracyjnego natomiast osad czynny w części jest zawracany ponownie na reaktor biologiczny a nadmiar trafia do komory stabilizacji tlenowej, w której jest poddany procesowi mineralizacji i zagęszczenia. Po procesie mineralizacji i zagęszczeniu osad jest odwadniany prasą taśmową i dalej transportowany pod wiatę osadu. Powstający osad przekazywany jest do wykorzystania rolniczego.

OCZYSZCZALNIA SKÓRZEWO

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Skórzewie przeznaczona jest do pełnego, mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Przepustowość oczyszczalni wynosi Qdśr = 700 metrów sześciennych na dobę.

Ścieki do oczyszczalni dopływają ze Skórzewa.

Ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń:

 • automatyczna stacja zlewcza typu ENKO 201 B
 • komora zlewcza ścieków dowożonych z szamb (zbiornik retencyjny),
 • krata koszowa,
 • przepompownia ścieków,
 • biologiczna oczyszczalnia ścieków, w skład której wchodzi:
 • komora defosfatacji – beztlenowa ,
 • komora denitryfikacji – niedotleniona,
 • komory nitryfikacji – tlenowe,
 • osadniki wtórne – 6 szt.
 • komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
 • stacja dmuchaw rotacyjnych,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu z systemem higienizacji,
 • stacja koagulanta PAX,
 • agregat prądotwórczy.
Back To Top Skip to content