skip to Main Content

OCZYSZCZALNIA DĄBRÓWKA

Oczyszczalnia Dąbrówka – przeznaczona jest do oczyszczania ścieków z miejscowości: Dąbrówka, Dąbrowa, Palędzie, Skórzewo, Zakrzewo oraz z cześci Dopiewca. Przepustowość oczyszczalni wynosi rocznie 766.500,00 m3.

Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkalnego oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnych przez Gminę Dopiewo w miejscowościach Palędzie i Dąbrowa, Gmina Dopiewo podjęła decyzję o rozbudowie oczyszczalni Dąbrówka. Rozbudowa zwiększyła przepustowoś oczyszczalni o 800 m3 na dobę. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie, jako administrator oczyszczalni bardzo czynnie uczestniczył w pracach projektowych dotyczących rozbudowy tejże oczyszczalni. Zaangażowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w znacznym stopniu pomogło Gminie Dopiewo uzyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 4.982.368,18 zł

W dniu 12 marca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana z Gminą Dopiewo umowa o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 • Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”,
 • Schematu 2 „Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10. 935. 604,72 zł, a wartość dofinansowania ze środków WRPO wynosi: 4.982.368,18 zł jest to przeszło 45 % wartości inwestycji.

OCZYSZCZALNIA DOPIEWO

Oczyszczalnia ścieków w Dopiewie została zaprojektowana na przepustowość 1600 m3 / dobę, jednak na chwilę obecną w I etapie oczyszczalnia posiada przepustowość 800 m3 /dobę. Ścieki przyjmowane przez oczyszczalnie mają charakter bytowo-gospodarczy. Procesy technologiczne realizowane są wg systemu Bardenpho, metodą niskoobciążonego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu na drodze bioloicznej w tzw. jednoczesnym procesie osadu czynnego z przemiennymi warunkami beztlenowo-niedotleniono-tlenowymi. Oczyszczanie biologiczne ścieków odbywa się w zblokowanym reaktorze i obejmuje pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z równoczesną stabilizacją osadu nadmiernego i przygotowaniem osadu do mechanicznego odwadniania na stacji prasy taśmowej w połączeniu z higienizacja osadu wapnem. Unieszkodliwianie osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków polega na ich tlenowej stabilizacji w komorze stabilizacji tlenowej i po zagęszczeniu odwodnieniu na prasie.

Obiekty do mechanicznego oczyszczania ścieków:

 • Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP 40
 • Płuczka piasku PPE
 • Komora piaskownika ( w reaktorze )

Pompownie ścieków:

 • Pompownia ściaków surowych I (studnia zbiorcza ścieków surowych)
 • Pompownia ścieków surowych II (tłocząca ścieki po mechanicznym oczyszczeniu na reaktorze)

Biologiczny reaktor wielofunkcyjny złożony z następujących komór:

 • Komora piaskownika KP
 • Komora retencyjno-uśredniająca KRU
 • Komora defosfatacji KDF
 • Komora denitryfikacji wtórnej KDN
 • Komora osadu czynnego ( aerobowe ) KN
 • Osadniki wtórne OW ( 4 szt. )
 • Komora stabilizacji osadu KS
 • Komora zagęszczacza osadu KZO

Urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu:

 • Stacja prasy taśmowej EKOFIN Monobelt
 • Stacja higienizacji EKOFIN

Urządzenie do pomiaru ilości ścieków:

 • Przepływomierz elektromagnetyczny MAGFLO na rurociągu tłocznym

OCZYSZCZALNIA SKÓRZEWO

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Skórzewie przeznaczona jest do pełnego, mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków.

Przepustowość oczyszczalni wynosi Qdśr = 700 metrów sześciennych na dobę.

Ścieki do oczyszczalni dopływają ze Skórzewa.

Ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń:

 • automatyczna stacja zlewcza typu ENKO 201 B
 • komora zlewcza ścieków dowożonych z szamb (zbiornik retencyjny),
 • krata koszowa,
 • przepompownia ścieków,
 • biologiczna oczyszczalnia ścieków, w skład której wchodzi:
 • komora defosfatacji – beztlenowa ,
 • komora denitryfikacji – niedotleniona,
 • komory nitryfikacji – tlenowe,
 • osadniki wtórne – 6 szt.
 • komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
 • stacja dmuchaw rotacyjnych,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu z systemem higienizacji,
 • stacja koagulanta PAX,
 • agregat prądotwórczy.
Back To Top Skip to content