skip to Main Content
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego (kanalizacji sanitarnej)
Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż drugiego wodomierza
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków dla odbiorców indywidualnych (konsument)
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków dla osób prawnych / innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Informacja- Instalacja kanalizacji sanitarnej
Back To Top