skip to Main Content

Stacja Uzdatniania Wody Skórzewo

Modernizacja Stacji zgodnie z decyzją nr 025/LP/2005 i uchwałą nr XLIX/428/02 Rady Gminy Dopiewo polegała na zwiększeniu produkcji wody.

Modernizacja ta obejmowała:

 • Przebudowę ujęcia wody ( studni nr 3 )
 • Włączenie nowej studni nr 4
 • Wymianę pomp głębinowych w studni nr 3 i 4 wraz z armaturą oraz obudową studni
 • Wymianę filtrów fi 1800 mm w celu zmniejszenia prędkości filtracji wody z tym samym poprawienie warunków oczyszczania
 • Wstawienie dwóch strumienic inżektorowych DN 80 mm
 • Wstawienie zbiornika kontaktowego DN 1800 mm
 • Wstawienie pomp przerzutowych NB 32/125/142 3,0 kW – 3 szt.
 • Montaż stanowiska dozowania podchlorynu sodu oraz nadmanganianu potasu
 • Montaż zestawu hydroforowego

Opis procesu technologicznego:

Woda surowa tłoczona jest pompami głębinowymi ze studni nr 3 i 4 a następnie podawana do zbiornika reakcji oddzielnymi rurociągami, na których zamontowane są strumienice napowietrzające. Ze zbiornika reakcji woda jest tłoczona do zbiornika retencyjnego przez filtry ciśnieniowe, gdzie poddawana jest procesowi filtracji, podczas którego następuje redukcja związków żelaza i manganu. Redukcja ta następuje przez złoże filtracyjne kwarcowe i katalityczne. Podczas przepływu napowietrzonej wody przez złoże filtracyjne, związki żelaza dwuwartościowego przechodzą w związki żelaza trójwartościowego i wytrącają się w formie kłaczków w złożu. W warstwie katalitycznej następuje absorpcja związków manganu. Wszystkie filtry ciśnieniowe pracują w układzie równoległym. Pompowanie przerzutowe to zestaw pompowy wykonany na trzech pompach wirowych.

W celu osiągnięcia optymalnego przebiegu procesu uzdatniania zamontowano dozowanie nadmanganianu potasu mające na celu eliminację manganu. Korekta ta „wpięta” jest do rurociągu wody surowej przed filtrami.

Niezmiernie istotną sprawą jest proces płukania filtrów. Podczas redukcji związki żelaza zalegają na złożu co powoduje jego kolmatację i w związku z tym złoże należy okresowo przepłukiwać. Do tego celu zabudowano układ automatycznego płukania filtrów przy pomocy przepustnic pneumatycznych zasilanych sprężarką. Płukanie złoża odbywa się w kierunku odwrotnym niż filtracja. Aby dokonać filtracji najpierw wzrusa się złoże sprężonym powietrzem nie przekraczającym 1.5 atm. Następnie płucze się złoże wodą uzdatnioną przez okres 5 min. Cały proces płukania jest sterowany automatycznie sterownikiem, który przełącza każdy filtr ciśnieniowy na cykl płukania poprzez przestawienie układu zaworowego elektropneumatycznego na cykl filtrowanie – cykl płukania. Układ technologiczny wyposażony jest w układ dozowania podchlorynu sodu NaOCl. Włączany on jest podczas dłuższych przestojów w dostawie wody do sieci oraz w przypadku awarii stacji i sieci powodujących przestoje dostaw wody. W celu utrzymania stałego ciśnienia woda jest magazynowana w zbiorniku wody czystej, a następnie podawana jest poprzez zestaw hydroforowy składający się z 8 pomp do sieci.

Woda powstała podczas płukania odprowadzona zostaje do odstojnika wody połucznej. Oczyszczanie popłuczyn zachodzi na drodze sedymentacji i grawitacyjnego zagęszczenia osadów, które stanowią głównie wodorotlenki żelaza. Zagęszczony osad usuwany jest z odstojnika okresowo. Stacja Uzdatniania Wody w Skórzewie po modernizacji stacji zwiększyła produkcję wody do 40 m³/h.

Zwiększenie ilości odbiorców wody w gminie Dopiewo wymusiło zainstalowanie w połowie 2008 roku, dodatkowych czterech pomp sieciowych, których zadaniem jest tłoczenie wody do sieci wodociągowej.

Stacja Uzdatniania Wody Joanka

Woda surowa ujmowana jest z czterech studni głębinowych (S2, S3, S4, S5), pracujących w różnych konfiguracjach. Studnia nr 1 nie będzie eksploatowana z uwagi na jakość wody znacznie odbiegającą od pozostałych ujęć.

Woda surowa z pracujących studni kierowana jest rurociągiem doprowadzającym do zbiornika utleniania DN2545, gdzie zachodzi proces utleniania domieszek zawartych w wodzie.

Utlenianie nierozpuszczalnych form żelaza i manganu odbywa się poprzez zastosowanie chemicznego utleniacza, jakim jest nadmanganian potasu KMnO4. Dodatkowo odczynnik ten powoduje częściowe usunięcie barwy wody oraz siarkowodoru rozpuszczonego w formie siarczków.

Woda ze zbiornika utleniania przepływa grawitacyjnie na układ sześciu filtrów DynaSand DS5000 AD o sumarycznej powierzchni filtracji 30 m³. Strumień wody dzielony jest równomiernie na 6 jednostek filtracyjnych, co daje obciążenie powierzchni filtra ok. 7,8 m/h przy maksymalnej wydajności SUW równej 235 m³/h. Na filtrach DynaSand odbywa się proces filtracji utlenionych zanieczyszczeń: żelaza i manganu oraz redukcja barwy wody. Filtry pracują w sposób ciągły bez przerw na płukanie złoża, które odbywa się równolegle z procesem filtracji. Złoże oczyszczone jest w płuczce piasku, do której podawane jest pompą mamutową, zasilaną sprężonym powietrzem ze sprężarki.

Woda popłuczna z filtrów DynaSand, w ilości ok. 4m³/h z filtra, oczyszczona jest w dodatkowym filtrze DS5000 AE o mniejszej wysokości złoża, a następnie zawracana na początek układu technologicznego. System ten umożliwia redukcje strat wody na SUW do poziomu ok. 2% całkowitej produkcji wody.

Po przejściu przez układ uzdatniania woda kierowana jest do zbiorników magazynujących 2 x 100 m³, a następnie pompowana do sieci lokalnej. W razie konieczności prowadzona jest dezynfekcja podchlorynem sodu, dozowanym do rurociągu wody uzdatnionej.

Parametry SUW Joanka zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym:

 • Q max h = 487 m³/h
 • Q śr d=8400 m³/d
 • Q r=3066000 m³/r
Back To Top Skip to content