skip to Main Content

Stacja Uzdatniania Wody Skórzewo

Woda surowa ujmowana jest z dwóch studni głębinowych z utworów trzeciorzędowych oraz jednej studni głębinowej z utworów czwartorzędowych a następnie rozdzielana jest na dwa ciągi technologiczne. Każdy ciąg technologiczny składa się z jednego zbiornika reakcji, dwóch filtrów – odżelaziaczy i dwóch filtrów –  odmanganiaczy, w których następuje dwustopniowy proces uzdatniania.

Najpierw woda trafia do zbiorników kontaktowych (reakcji) do których poprzez strumienice doprowadzane jest wentylatorami również powietrze. W zbiornikach tych następuje redukcja nierozpuszczalnych związków żelaza i manganu. Woda następnie trafia na pierwszy stopień filtracji – odżelazianie i po usunięciu wytrąconych związków żelaza przepływa na drugi stopień filtracji – odmanganianie gdzie następuje absorbcja związków manganu. Następnie woda uzdatniona zostaje poddana procesowi dezynfekcji poprzez dozowanie podchlorynu sodu i dalej tłoczona jest do trzech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 450 m3. Za utrzymanie stałego ciśnienia w sieci odpowiada zestaw pompowy składający się z układu 6 pomp. Okresowo każdy z filtrów jest przepłukiwany wodą i powietrzem w odwrotnym kierunku w stosunku do filtracji. Cały proces uzdatniania i płukania odbywa się automatycznie.

W przypadku braku zasilania stacja wyposażona jest w agregat prądotwórczy z opcją automatycznego startu, który redukuję czas występowania przerw w dostawie wody.

Maksymalna wydajność stacji wynosi 350 m3/h.

Ciśnienie robocze 0,45 MPa.

Stacja zaopatruję w wodę miejscowość Skórzewo.

Stacja Uzdatniania Wody Joanka

Woda surowa ujmowana jest z czterech studni głębinowych z utworów czwartorzędowych a następnie kierowana jest rurociągiem do zbiornika reakcji, gdzie zachodzi proces utleniania związków żelaza i manganu zawartych w wodzie.

Utlenianie nierozpuszczalnych form żelaza i manganu odbywa się przez dozowanie nadmanganianu potasu, który jest chemicznym utleniaczem powodującym dodatkowo usunięcie zabarwienia wody oraz siarkowodoru rozpuszczonego w formie siarczków.

Woda ze zbiornika reakcji kierowana jest na układ sześciu filtrów DynaSand DS. 5000 AD o sumarycznej powierzchni filtracji 30 m2. Na filtrach odbywa się proces oddzielenia utlenionych zanieczyszczeń od wody oraz redukcja barwy. Filtry pracują w sposób ciągły, płukanie złoża filtracyjnego odbywa się równolegle z procesem filtracji. Złoże z filtrów podawane jest pompą mamutową do płuczki piasku gdzie jest oczyszczane i po oczyszczeniu z powrotem trafia do filtrów. Po przejściu przez układ uzdatniania woda podlega częściowej dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu. Następnie woda wtłaczana jest do dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2660 m3. Ze zbiorników retencyjnych woda pompowana  jest do sieci wodociągowej gdzie wcześniej podlega dezynfekcji poprzez lampy UV oraz dozowanie podchlorynu sodu.

Cały proces uzdatniania odbywa się automatycznie.

Stacja wyposażona jest w agregat prądotwórczy w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej.

Maksymalna wydajność stacji wynosi 300 m3/h.

Ciśnienie robocze wynosi 0,5 MPa.

Miejscowości zaopatrywane w wodę ze SUW Joanka to: Joanka, Trzcielin, Lisówki, Żarnowiec, Podłoziny, Konarzewo, Dopiewiec, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo.

Back To Top Skip to content